Odstoupení od smlouvy

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

uzavřené prostřednictvím e-shopu www.kika.cz

1. Kupující může odstoupit od smlouvy 30 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pro dodržení lhůty pro odstoupení stačí, bylo-li oznámení o odstoupení nejpozději poslední den lhůty odesláno na adresu prodávajícího. Odstoupením se kupní smlouva od počátku ruší.

2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

3. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Při odstoupení kupující může použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je uveden na adrese www.kika.cz a je povinen sdělit prodávajícímu číslo kupní smlouvy, od které odstupuje, uvést jakých artiklů a v jakém počtu se odstoupení týká a sdělit kupujícímu bankovní spojení při volbě vrácení peněz bezhotovostně.

4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, zboží, které od něho obdržel. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, pokud možno v původním obalu, bez známek opotřebení či poškození.

5. Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení od smlouvy na elektronickou adresu kupujícího.

6. Náklady s navrácením zboží zpět prodávajícímu nese kupující. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

7. Je-li vrácené zboží poškozeno, jeví známky nadměrného opotřebení nebo není kompletní v důsledku porušení povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, je prodávající povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to způsobem, který si kupující zvolí. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich bez ohledu na to, kterou si kupující při objednávce zvolil. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající mu není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Podmínky pro odstoupení od smlouvy jsou součástí Obchodních podmínek.