REKLAMAČNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Kika Nábytek s.r.o, Pražská 135, 251 01 Čestlice IČ: 271 27 133 provozovna: Pražská 135, 251 01 Čestlice (Ve smyslu § 13 Zákona č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele)

I. Rozsah záruky

1. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Společnost Kika Nábytek s.r.o. poskytuje na veškeré výrobky a služby prodávané ve svých provozovnách po dobu záruční doby uvedené v bodě 2. záruku za jakost.

2. Záruční doba činí 24 měsíců, není-li v záručním listě poskytnuta delší záruční doba.

3. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Záruka se nevztahuje na:

1. opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

2. vady nových věcí prodávaných se slevou, pro které byla nižší cena sjednána

3. vady věcí po tzv. vlastní montáži, tj. montáži, která není součástí kupní smlouvy a vada nevznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži

4. vady a poškození, které si kupující způsobil sám, nebo o nich před převzetím věci věděl

II. Podmínky reklamace

1. kupující předloží doklad o nákupu, příp. záruční list, nebo jiným způsobem doloží, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila

III. Způsob uplatnění práva z vadného plnění

1. Reklamaci je možno uplatnit osobně v reklamačním oddělení obchodního domu KIKA kdykoli v provozní době, nebo prostřednictvím pošty s kopií dokladu o nákupu, případně jiného dokladu prokazujícího zakoupení zboží v obchodním domě KIKA na adresu provozovny, nebo elektronickou poštou, dle konkrétního OD, který najdete zde.

2. Pokud je v záručním listě uvedeno servisní středisko, je možno uplatnit práva z vadného plnění, je-li nárokována oprava věci, také zde.

3. Zákazník je povinen prokázat rozsah reklamované vady předložením poškozené věci, popř. zasláním fotografií, na kterých je škoda prokazatelně viditelná. Bez jednoznačného prokázání rozsahu reklamované vady nelze zahájit reklamační řízení.

IV. Způsob řešení reklamací

1. Pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů - do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady

• rozhodnout o reklamaci znamená: přijetí nebo odmítnutí reklamace na základě posouzení vady a existence práva z vadného plnění; Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

2. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě

3. Má-li věc vady, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

4. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

5. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7. Má-li věc vadu, ze které je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

8. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, resp. v záruční době. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je povinen uplatnit u prodávajícího vady bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil nebo ji při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit mohl.

9. Doba od uplatnění práva z vadného plnění až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nezapočítává.